یاسان

یاسان

۱۰ مطلب با موضوع «پارسی راپاس بداریم» ثبت شده است

پارسی راپاس بداریم قسمت دهم-آخر

سلام. قراربود تااول ماه رمضون دیگه پست نگذارم امااین پست جامونده بود والن گذاشتم.

درآخرین نظرسنجی ازشما پرسیده بودم که آیا دوست دارید پست های <<پارسی راپاس بداریم>>راادامه بدهم وبعضیها گفته بودند که ادامه بده وبعضی ها گفتندنه.طبق آدرس زیر:

لینک

درزیرفایل پی دی اف کل کتاب پارسی راپاس بداریم راواستون گذاشتم:

دریافت
حجم: 240 کیلوبایت

author avatar ۱۶ ۵

پارسی راپاس بداریم قسمت نهم

به جای ماهیت کاربگوسرشت کار

به جای پیش شرط بگو پیش نیاز

به جای درس بگوآموزه

به جای علاوه براین بگوافزون براین

به جای متعددبگوانبوه

به جای اختراع بگونوآوری

به جای لجبازبگو یکدنده،ستیزه جو

به جای امتناع گوخودداری،پرهیز

به جای مستمربگوپیوسته

به جای مُسَکِّن بگو آرامبخش

به جای صالح بگودرستکار

به جای مبارک بادبگوخجسته باد

به جای صحیح بگودرست

به جای خادم بگوپیشکار

به جای انعکاس بگوبازتاب

----------------------------------------------------------------------

باعرض سلام خدمت شما خواننده عزیزممنونم که تابه اینجا نه قسمت ازمتنهای پارسی را پاس بداریم راخوانده اید.تابه اینجا بعضی ها بااین متنها موافق بودندوبعضی نه.من میخوام دراین قسمت یه نظرسنجی راه بیندازم وببینم بااین متن ها موافقیدیانه.

لطفا یکی ازگزینه های زیرراانتخاب کنید:

1-پارسی راپاس بداریم رادوس دارم ومیخوام ادامه داشته باشه.

2- پارسی راپاس بداریم راازش بدم میادواصلادوس ندارم ادامه داشته باشه.

3-مالِ من فرقی نمیکنه.

پایان

author avatar ۱۴ ۴

پارسی راپاس بداریم قسمت هشتم

به جای پلیس بگوشهربانی

به جای تبادل نظربگو گفتگو،گفتمان

به جای ممنون بگوسپاس

به جای ممنونم بگو سپاس گزارم

به جای اساسی بگوبنیادی،بنیادین

به جای مُثمِرثَمَربگوکارساز

به جای دمکرات بگو مردم سالار

به جای مداوم بگوهمیشگی

به جای رعب ووحشت بگوترس وهراس

به جای راندمان بگوبهره وری

به جای تابه حال بگو تاکنون

به جای خودروکوروکی بگوخودرو روباز

به جای انحرافات بگوکژی ها

به جای قلاع بگودژها

به جای درمحذوربگودرتنگنا

به جای عارداشتن بگوننگ داشتن

به جای مرفه بگوبانوا

به جای غیرمرفه بگو بینوا

به جای پستچی بگونامه رسان

به جای تفنچی بگوتفنگدار

به جای غقب نشینی بگو واپس نشینی

به جای فعل بگو کارواژه

و...............

ادامه دارد............

author avatar ۱۴ ۴

پارسی راپاس بداریم قسمت7

به جای بی اصل بگوبی ریشه

به جای تمدن بگو شهریگری

به جای بی حوصلگی بگو بی تابی

به جای بی شعور بگو نادان

به جای بی شباهت بگو بی همانند

به جای بی سلیقگی بگو بدپسندی

به جای بی رقیب بگو بی مانند

به جای بی حواس بگو پریشان

به جای بی حساب یا بی نهایت بگو بی شمار

به جای بی جرات بگو بزدل

به جای مثلث بگولِچِک

به جای باجناق بگو هم ریش

به جای بدیل بگو همتا

به جای بی انضباطی بگو نابه سامانی

به جای بی تامل بگو بی درنگ

و..................

ادامه دارد......................

author avatar ۶ ۳

پارسی راپاس بداریم قسمت6

به جای نصیحت بگوپندیااندرز

به جای یومیه بگوروزانه

به جای مجلس بگوانجمن

به جای مفیدبگو سودمند

به جای عقل بگوخرد

به جای اسم بگو نام

به جای منظره بگوچشم انداز

به جای طهران بگوتهران

به جای حبس بگوزندان

به جای اطاق بگواتاق

به جای محبوس بگوزندانی

به جای طرازبگوتراز(مثل ترازو)

به جای موفقیت بگو کامیابی

به جای فاحشه بگوروسپی

و...................

ادامه دارد.................

author avatar ۶ ۳

پارسی راپاس بداریم قسمت5

به جای عید بگو جشن

به جای عادل بگو دادگستر،دادگر

 به جای اعیادبگوجشن ها

به جای ظلم بگوستم،بیداد

به جای ظالم بگو ستمگر،بیدادگر

به جای سوال بگوپرسش

به جای سرقت بگو دزدی

به جای تحرک بگوجنبش

به جای بی نهایت یگو بی کران

به جای خلاصی بگو رهایی

به جای خلاص بگو رها

به جای امدادبگویاری رسانی

به جای مددبگو یاری

به جای اخوی بگوبرادر

به جای امدادگربگو یاری رسان

به جای قرادادبگوپیمان نامه

به جای عازم بگورهسپار،راهی

به جای قدرت بگونیرو،توان

به جای مقابل بگو روبرو

به جای ارسال کردن بگوفرستادن

به جای مساوی بگوبرابر

به جای فراربگو گریز

و.................

ادامه دارد.....................

author avatar ۶ ۲

پارسی راپاس بداریم قسمت4

به جای منهدم بگو نابود

به جای مریضی بگو بیماری

به جای مریض خانه بگو بیمارستان

به جای اطلاع بگو آگاهی

به جای مجروح بگوزخمی

به جای حاضربگوآماده

به جای جرح بگوزخم

به جای ساحل بگو کنار یا کناره

به جای صدمه بگوآسیب

به جای غریب بگو نا آشنا

به جای صذمه دیده بگوآسیب دیده

به جای غسل بگو شست وشو

به جای اولاد بگوفرزندان

به جای عهدبگوپیمان

به جای عدل بگوداد

و.......

ادامه دارد...........

author avatar ۶ ۲

پارسی راپاس بداریم قسمت سوم

به جای عاقبت بگوسرانجام

به جای طول بگودرازا

به جای طویل بگودراز

به جای خطیب بگوسخنران

به جای ارتفاع بگو بلندی

به جای صلح بگوسازش،آشتی

به جای ظاهربگونما

به جای عریض بگوپهن

به جای مشاهده بگونگریستن،تماشا

به جای  عمیق بگو گود

به جای داخل بگو تویادرون

به جای مریض بگوبیمار

و......

ادامه دارد..............

author avatar ۷ ۳