یاسان

یاسان

۲۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

author avatar ۱۳ ۱۲

قیافه من

این عکس فقط جنبه ی طنزدارد.

author avatar ۱۶ ۸

تولد

فردا تولدمه هیچ وقت تولدنداشته ام وهیچ وقت هم درخواستش رانداشنم که مثلن واسم تولدبگیریدوبهم کادوبدیدو ازاین جورچرت وپرت ها.
فردا16 سالم تمام میشه ومیرم تو17 سالگی.
آن جورکه مامانم میگه قراربود25 بهمن به دنیا بیام اماروز16 بهمن 78 ساعت 8صبح مامانم دردش میگیره ومیبرنش بیمارستان وساعت 11صدای جیغ وگریه درفضامی پیچد.
من رودادن دست خاله معصومم که خیلی دوسش دارم واولین نفری که من دراین دنیادیدمش اون بودو طبق گفته های بابام وبقیه تامنو دادن دست خالم متاسفانه متاسفانه خیلی عرض میخوام ریدم به دنیا رفت.
از16سال پیش تاحالا هیچ کس واسم تولدنگرفته.
اما امروزیه اتفاق عجیب افتاده............
مامانم داره واسم کیک درست میکنه.
ولی یه اتفاق که هرسال میفتاد الان دوساله که نیفتاده.........
هرسال روزتولدم برف میومد امادوساله که دیگه برف هم نمیاد.
پایان

author avatar ۲۰ ۹
author avatar ۴ ۷

پارسی راپاس بداریم قسمت نهم

به جای ماهیت کاربگوسرشت کار

به جای پیش شرط بگو پیش نیاز

به جای درس بگوآموزه

به جای علاوه براین بگوافزون براین

به جای متعددبگوانبوه

به جای اختراع بگونوآوری

به جای لجبازبگو یکدنده،ستیزه جو

به جای امتناع گوخودداری،پرهیز

به جای مستمربگوپیوسته

به جای مُسَکِّن بگو آرامبخش

به جای صالح بگودرستکار

به جای مبارک بادبگوخجسته باد

به جای صحیح بگودرست

به جای خادم بگوپیشکار

به جای انعکاس بگوبازتاب

----------------------------------------------------------------------

باعرض سلام خدمت شما خواننده عزیزممنونم که تابه اینجا نه قسمت ازمتنهای پارسی را پاس بداریم راخوانده اید.تابه اینجا بعضی ها بااین متنها موافق بودندوبعضی نه.من میخوام دراین قسمت یه نظرسنجی راه بیندازم وببینم بااین متن ها موافقیدیانه.

لطفا یکی ازگزینه های زیرراانتخاب کنید:

1-پارسی راپاس بداریم رادوس دارم ومیخوام ادامه داشته باشه.

2- پارسی راپاس بداریم راازش بدم میادواصلادوس ندارم ادامه داشته باشه.

3-مالِ من فرقی نمیکنه.

پایان

author avatar ۱۴ ۴

پارسی راپاس بداریم قسمت هشتم

به جای پلیس بگوشهربانی

به جای تبادل نظربگو گفتگو،گفتمان

به جای ممنون بگوسپاس

به جای ممنونم بگو سپاس گزارم

به جای اساسی بگوبنیادی،بنیادین

به جای مُثمِرثَمَربگوکارساز

به جای دمکرات بگو مردم سالار

به جای مداوم بگوهمیشگی

به جای رعب ووحشت بگوترس وهراس

به جای راندمان بگوبهره وری

به جای تابه حال بگو تاکنون

به جای خودروکوروکی بگوخودرو روباز

به جای انحرافات بگوکژی ها

به جای قلاع بگودژها

به جای درمحذوربگودرتنگنا

به جای عارداشتن بگوننگ داشتن

به جای مرفه بگوبانوا

به جای غیرمرفه بگو بینوا

به جای پستچی بگونامه رسان

به جای تفنچی بگوتفنگدار

به جای غقب نشینی بگو واپس نشینی

به جای فعل بگو کارواژه

و...............

ادامه دارد............

author avatar ۱۴ ۴
author avatar ۱۰ ۴
author avatar ۱۰ ۴