تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


۱۹ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

احتمالا تاروزعاشورانیستم.


علی محمدرضایی ۹۴-۷-۲۳ ۲ ۲ ۱۲۰

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۲۳ ۲ ۲ ۱۲۰


سه شنبه

عربی/جغرافی.ریاضی.جغرافی.ریاضی

عربی:محمدنژاد

معلم خوبیست وبسیارعالی درس میدهد.

فقط اشکالش اینه که امتحاناتش بسیاربسیاربسیاربسیار سخت است.

جغرافی:سامانی.کرمی

ابتدا قرار بود آقای سامانی باشد اما به دلایلی نیامدوتابه امروزمعلم جغرافی نداشتیم.

این معلم جدیدهم که آمده اصلا حال خودش روهم ندارد.

چهارشنبه

دینی.هندسه.زبان فارسی.عربی

دینی:احمدی

معلم خوش اخلاقیست اماازدرس دادن هیچی بلد نیست وبچه هادرس میدهند.فقط بلده امتحانهای بسیارسخت بگیره.

زبان فارسی:محمدحسینی

معلمی بسیارمزخرف.قبلا درباره ش توضیح داده ام.


علی محمدرضایی ۹۴-۷-۲۱ ۴ ۱ ۱۳۵

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۲۱ ۴ ۱ ۱۳۵


1شنبه

آمار.هندسه/فیزیک.ریاضی.دینی/شیمی

آمار:حامدنیا

معلم خوبیست امابیشترچیزهارامیگه خودتون بریدحلکنید.

چون معلم هندسه مان هم هست گفته زنگهای آمارهنندسه هم بیاوریم.

اما کلّن هندسه درس میدهد.

ریاضی:(خداوند پور)

خیلی سریع درس میدهد.ازهمان اول که می آید شروع میکندبه درس دادن تا آخر زنگ تفریح بعد.هروقت ریاضی داریم همه ی بچه هاعذا میگیرند.

روزاولی که آمدسرکلاس سه نفرپای تخته آورد ودوسوال ازپارسال کرد وبچه ها هم هیچی بلد نبودند وگفت جلسه بعدی امتحان ازکل کتاب ریاضی پارسال.

ولی عالی درس میدهد.

2شنبه

فیزیک.ادبیات.زبان انگلیسی.دفاعی

ادبیات:رحمانی

معلم باسوادیست. کلی مطلب میگوید.من که ازش راضی ام.برای دوخط متن یک صفحه مطلب میگوید.

زبان:غفارزاده

کلاسش خشک است وبه درد نمیخورد.درحدجلبک درس میدهدودرحدانیشتن امتحان میگیرد.

دفاعی:بیگدلی(حاتم سان)

معلم خوش اخلاقیست وازشیوه درس دادنش خوشم می آید.

ترک است.یک معلم ریاضی درمدرسه مان وجودداردکه کپی اواست به نام حاتمی.

ترک های مدرسه مان به اومیگویند حاتم سان یعنی شبیه حاتمی.


علی محمدرضایی ۹۴-۷-۲۰ ۶ ۱ ۱۳۲

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۲۰ ۶ ۱ ۱۳۲


تواین پست ودوسهتا پست بعدیم ازمدرسمان میگویم.

شنبه:شیمی،فیزیک،شیمی،ورزش

شیمی:گلچی

معلم خوبیست.درس خوب می دهد.تقریباهردوهفته یکبارامتحان میگیردوبچه هاقشنگ درس رایادمیگیرندتنهابدی امتحاناتش اینه که از4نمره امتحان میگیره واگر0.25کم بشی 1.25 ازنمره ت کم میشه مثل امتحان امروزمن.بیچاره امروز تصادف کرده بود ودرب وداغون شده بوداماغیرتش جواب نداده بودوبه مدرسه امده بود.

فیزیک:صیفی

درس خوب میدهداما بیشترسر کلاس مسخره بازی میکند.

همه کلاسهافصل2راشروع کردند اما ما هنوز اول فصل یکیم.

ورزش:عطایی

توضیحی موجودنیست.

پایان.


علی محمدرضایی ۹۴-۷-۱۸ ۷ ۱ ۱۵۱

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۱۸ ۷ ۱ ۱۵۱علی محمدرضایی ۹۴-۷-۱۵ ۵ ۲ ۱۴۳

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۱۵ ۵ ۲ ۱۴۳


این سه چهارروزه که نبودم به این دلیل بود که جلوی خانه مان داشتند کابل هارا جابه جا میکردند وما اینترنت وتلفن نداشتیم. دیگه داشتم از زندگی آسی میشدم.چون تبلتم هم به دلایلی توقیف شده ومن دیگر همدمی ندارم جز همین اینترنت که آن هم اینجوری شده بود.


علی محمدرضایی ۹۴-۷-۱۴ ۱ ۲ ۱۱۵

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۱۴ ۱ ۲ ۱۱۵امروز میخواهم به پرسپولیس

ها تسلیت بگم بابت فوت ناگهانی هادی نوروزی


علی محمدرضایی ۹۴-۷-۰۹ ۵ ۱ ۱۲۵

علی محمدرضایی ۹۴-۷-۰۹ ۵ ۱ ۱۲۵


۱ ۲ ۳

سلام،به یاسان خوش اومدید.
فقط لایک ونظر یادتون نره...


دنبال کنندگان بیانی
پیوندهای روزانه