واقعانمیدونم چرا:

وزن من روزاول ماه رمضون:86

29ماه رمضون:85.5

عیدفطر:89